Ara
Close this search box.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Yönetim Sistemleri Politikası

Manisa Organize Sanayi Bölgesi olarak,

dünya çapında marka değerine sahip bir organize sanayi bölgesi olmayı amaçlıyor, yürüttüğümüz tüm süreçleri güncel mevzuata uyumlu, tedarikçilerine ve katılımcılarına değer katan, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim tarzıyla gerçekleștiriyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelișmeyi temel alan bir entegre yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek gerçekleștireceğimizi taahhüt ediyoruz.

Bilgi
Güvenliği

ISO 27001:2013

Kalite

ISO 9001:2015

Çevre

ISO 14001:2014

İş Sağlığı ve
Güvenliği

ISO 45001:2018

Enerji Yönetim
Sistemi

ISO 50001:2018

Bilgi Güvenliği

ISO 27001:2013

Üçüncü taraflara ait bilgilerin kurumun olmadığı, korunması gereken emanetler olduğu konusunda tüm organizasyon genelinde farkındalığın artırılması

Üçüncü taraflarla paylaştığı kuruma ait bilgilerinin söz konusu taraflarca korunmasını garanti altına almak amacıyla paydaşlarında farkındalık oluşturulması

Kurum bilgilerinin birer değer olduğu konusunda çalışanlarda farkındalık sağlanması

Bilginin bulunduğu tüm ortamların ve süreçlerin sınıflanarak, düzenli risk yönetimi uygulamaları ile risklerinin en az seviyede tutulması

Kalite

ISO 9001:2015

Etkin bir kurum içi iletişimin sağlanması

Müşteri odaklı çalışmanın organizasyonun tümüne yaygınlaştırılması

Mükemmel iş süreçlerine ulaşabilmek için iç ve dış tarafların katılımının sağlanması

Tüm iş süreçlerinin, etkin bir risk yönetimi ile düşük risk seviyelerine sahip olmasının sağlanması

Etkin bir ölçme/değerlendirme metodu yardımıyla tüm süreçlerin mükemmel hale getirilmesi amacıyla iyileştirilmesi

Çevre

ISO 14001:2014

Kurum çalışanlarının çevre konusunda farkındalıklarının artırılması

İyi bir ölçme/değerlendirme yöntemi ile organizasyonun çevreye etkisinin gözlemlenerek bu etkinin azaltılması konusunda çalışılması

Mümkün olan her türlü geri dönüşümün organizasyon süreçlerinde değerlendirilmesi sayesinde, çevreye olan etkinin en aza indirilmesi

Doğal kaynak kullanımının minimize edilmesini sağlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 45001:2018

Tüm çalışanların, paydaşların ve ziyaretçilerin sağlığının korunması ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanların farkındalığının artırılması ve katılımının sağlanması

Güvenliğin bir kurum kültürü olarak yaygınlaşmasının ve özümsenmesinin sağlanması

ISG hedeflerinin belirlenmesi için çerçeve sağlanması

Yasal ve diğer şartların yerine getirilmesinin sağlanması

Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve ISG risklerinin azaltılmasının sağlanması

ISG Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018

Enerji hedeflerinin belirlenmeyi ve gerekli çerçeveyi sağlanmayı,

Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin yasal ve diğer şartların yerine getirilmeyi, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,

Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesinin destelemeyi,

Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlere adapte etmeyi,

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,

Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçireceğimizi,

Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,

Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunacağımızı,

Katılımcılarımızın üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı,

Bölge Müdürlüğü olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir entegre yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.